شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
معاونت فنی مهندسی

        حوزه معاونت فنی مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، با توجه به اهمیت موضوع نگهداری و تعمیرات در سطح شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش به لحاظ ساختار تشکیلاتی و در راستای برون سپاری فعالیت های عملیاتی به بخش خصوصی از دو مدیریت امور اجرائی و نظارت و مطالعات و طراحی تشکیل شده است.در همین راستا و به لحاظ ساختاری بطور اختصار  شرح وظایف و روند انجام فعالیت بیان می گردد. 

الف: امور مطالعات و طراحی

1- گروه آبشناسی:

1-1- اندازه گیری دبی ورودی و خروجی کانالها،زهکشها و تهیه و تنظیم گزارش بیلان آب روزانه و وضعیت  بهره برداری ماهیانه شبکه ها

1-2- اندازه گیری فاکتورهای کیفی آبهای سطحی و زیر سطحی شامل هدایت الکتریکی (EC)،شوری (PPT) ،اکسیژن محلول (DO) ، میزان اسیدی یا قلیا نیت ((PH و دما

1-3- اندازه گیری و قرائت سطح تراز آب زیر سطحی

1-4- انجام کالیبراسیون تجهیزات و نشانگرهای تأسیسات برق

2- گروه طراحی:

2-1- تهیه و تدوین فهرست جامع عملیات نگهداری و تعمیرات سالیانه شامل جمع آوری اطلاعات ، برآورد احجام کار ،آحاد و بهاء ، نیاز سنجی و تعیین اولویت های اجرائی

2-2- تهیه و تدوین شرح عملیات اجرائی نگهداری و تعمیرات شامل کلیه مراحل طراحی و تهیه نقشه های اجرائی ، شرایط خصوصی ، تعهدات پیمانکار به دو صورت عملیات پیشگیرانه و تعمیرات و نگهداری سالیانه

2-3- انجام بازرسی های فنی و همچنین تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی  با توجه به درخواست متقاضیان درون و برون سازمانی و ارائه راههکارهای فنی و اجرائی

2- 4- ثبت اسناد و مدارک فنی و نگهداری در آرشیو فنی

ب: امور اجرائی و نظارت 

3- گروه نظارت :

3-1- بازدیدهای میدانی مستمر از فعالیت های اجرائی و کنترل انطباق شرایط موضوع پیمان با فعالیت های صورت گرفته

3-2- رسیدگی به مسائل مرتبط با مفاد پیمان ها از جمله تحویل زمین ، تحویل موقت ، تحویل قطعی ، رسیدگی صورت وضعیت ها و ...

3-3- نظارت کیفی و کمی بر عملکرد ماشین آلات سنگین تحت پوشش شرکت

3- 4- تدوین گزارشات عملکرد پروژه ها

3-5- ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان

4- گروه مساحی :

4-1- بازدید های میدانی از وضعیت محصولات کشت شده در مناطق تحت پوشش شرکت

4-2- انجام عملیات صحرایی مساحی و تعیین نوع محصول کشت شده بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده

4-3- بررسی ، کنترل و ارسال گزارشات مربوط به امور مشترکین

4-4- تهیه نقشه های کاداستر اراضی تحت  پوشش شرکت

4-5- کنترل عملیات مساحی و رسیدگی به اعتراضات مشترکیناخبار ارسال شده
ردیف عنوان تاریخ ارسال
1 برگزاری جلسه آموزش نرم افزار Measure Map در اداره بهره برداري حوزه کرخه جنوبی 1395/03/10 09:41:06
2 برگزاري سمينار کاربرد و آموزش Google Earth در مديريت اجزاي فني شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور 1395/06/01 13:08:07