شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
معاونت بهره برداری


معاونت بهره برداری

وضعیت آبیاری مزارع:

تعیین میزان آب ورودی به کانال های اصلی و تنظیم دبی کانال های درجه2 با توجه به نوع و سطح زیر کشت گیاهان مختلف و الگوی کشت امکان پذیر است.با احداث شبکه آبیاری و زهکشی و توسعه اراضی ،توزیع آب در شبکه ها بطور شبانه روزی و پیوسته و بر اساس برنامه از قبل تنظیم شده می باشد.مطابق این روش آب مورد نیاز اراضی توسط کانال های شبکه به آبگیر مزارع منتقل و سپس طبق برنامه از قبل تنظیم شده بطور نوبتی و یا با جریان دائم در اختیار مزارع و کشاورزان قرار می گیرد.

مقدار آب تحویلی به کانال های شبکه در ماه های مختلف متفاوت بوده و بستگی به سطح و الگوی کشت اراضی تحت پوشش دارد و می بایست با توجه به نیازهای محاسبه شده و حجم منابع آب قابل دسترس تنظیم شده باشد.بدلیل عدم اجرای کانال های 3و4 در شبکه های تحت پوشش این شرکت متعاقب آن باعث مصرف بالای آب در سطح شبکه های تحت پوشش گردیده است.

 

مشکلات زراعی قبل از احداث:

قبل از احداث شبکه های آبیاری و یا حتی بعد از احداث وسعت اراضی به اندازه کنونی نبوده است.همزمان با احداث کانال ها و زهکش های درجه 2 و بهبود وضعیت خاک منطقه توسعه اراضی روند رو به رشدی داشته است.افزایش تولید در واحد سطح،کاهش EC خاک ،سیر نزولی کلاس خاک های منطقه، افزایش راندمان آبیاری،کاهش تلفات اب در مزارع و غیره... همه مرهون ساخت شبکه های آبیاری و احداث زهکش های مزارع بوده است.

 

سایر مواردی که در بحث بهره برداری شایان اهمیت است:

از جمله این موارد که سهم بسزایی دربهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری دارد مبحث ایجاد تشکل های کشاورزی و انتقال مدیریت بهره برداری می باشد که می تواند اهداف ذیل را به دنبال داشته باشد:

1- اشاعه فرهنگ تعاونی بین کشاورزان و تبعات اقتصادی-فرهنگی مثبتی که بر آن ها خواهد داشت.

2- انتقال مدیریت منابع آب از دولت به مردم.

3- اجرای اهداف دولت متکی به اصل 44 قانون اساسی .

4- استفاده بهینه از منابع آب.

5- افزایش راندمان آبیاری از طریق کاهش تلفات آب.

6- افزایش راندمان تولید و در نتیجه درآمد بیشتر کشاورزان.

7- توسعه سطح زیر کشت با میزان آب صرفه جویی شده.

8- کاهش تخلفات در سطح شبکه.

از جمله موارد دیگر که در مبحث ساخت شبکه ها حائز اهمیت است احداث شبکه های 3و4می باشد که می تواند بر کاهش سطح ایستابی از طریق جلوگیری از هرز آب در انهار سنتی اهمیت داشته باشد.no News