شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
برنامه ریزی و تحقیقات

 

دفتر برنامه ریزی و تحقیقات از واحدهای آماروگزارشات،آموزش،تحقیقات،استانداردها و انفورماتیک تشکیل شده است که شرح وظایف هر کدام از این واحدها مطابق شرح ذیل می باشد:

 

آماروگزارشات:

1. مطالعه در مورد نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز

2. راهنمایی واحدهای مختلف شرکت در مورد نحوه تکمیل فرم های آماری

3. پیگیری جهت جمع آوری و استخراج اطلاعات وآمار،تجزیه و تحلیل آمارو اطلاعات جمع آوری شده بمنظور مشخص نمودن گزارش پیشرفت فعالیتهای مختلف شرکت و نشان دادن نقاط ضعف آنها

4. تهیه و انتشار گزارش ماهانه و سالانه عملیات و فعالیتهای مختلف شرکت

 

آموزش:

1. طراحی ،هماهنگی و هدایت برنامه ها و فعالیتهای آموزش و پرورش نیروی انسانی متناسب با عملیات جاری شرکت و توسعه و گسترش آن

2. مطالعه،بررسی سوابق آموزش ،مذاکره و تبدل نظر با مدیران وروسا و کارشناسان بمنظور نیازهای آموزشی

3. تشخیص روش های موثرآموزش از قبیل سخنرانی،نمایش،کنفرانس، سمینار و آموزش کارگاهی

4. نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی

5. مطالعه،بررسی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی برنامه های آموزشی به منظور ارزیابی توان و کارائی واحدآموزش وارائه رهنمودهای لازم و تهیه شناسنامه آموزشی و ثبت نتایج حاصل از آموزش و آزمون در آن

6. برقراری ارتباط با سازمان های آموزشی به منظور برگزاری دوره های آموزشی و با آگاهی از آخرین پیشرفتهای علمی و تکنیکی آموزشی به منظور تکمیل و گسترش روشها و مقررات موجود در سازمان

7. بررسی استاندارد های آموزشی دریافت شده و تفکیک آنها برحسب تخصص ها و اولویت ها

8. ترتیب اعزام افراد واجدشرایط به دوره ها،سمینارها و بازدید های علمی، فنی و تخصصی با هماهنگی واحدهای ذیربط شرکت و هماهنگی و ارزیابی دوره های آموزشی مختلف با همکاری مسئولین و کارشناسان شرکت

 

 

 

 

تحقیقات:

1. بازدید از بخشهای مختلف و شناسائی  مشکلات و معضلات موجود

2. تهیه و تدوین عناوین تحقیقاتی و تعیین اولویت های تحقیقاتی

3. پیگیری مراحل مختلف پروژه های تحقیقاتی مصوب

4. پیگیری مراحل مختلف انجام پروژه های تحقیقاتی

5. ارائه نتایج و دستاوردهای علمی و عملی پروژه های تحقیقاتی انجام شده در سمینارها،مجلات علمی و مراکز اجرائی شرکت

6. فراهم سازی زمینه مشارکت کارشناسان در اجرای پروژه های تحقیقاتی

7. زمینه سازی حضور کارشناسان سازمان و شرکت های تابعه در سمینارهای علمی ومشارکت آنان در تهیه و ارائه مقالات پژوهشی

8. همکاری با بخشهای مختلف در برگزاری همایشها و تقویت و ارتقاء علمی کارشناسان شرکت

 

استانداردها:

1. گردآوری استانداردهای مصوب و موجود

2. بازدید و بررسی طرحهای مختلف شرکت و شناخت تنگناهای موجود و انطباق آن با استانداردهای مصوب

3. پیشنهاد استانداردهای مورد نیاز شرکت و تهیه پیش نویس اولیه آنها در خصوص اصلاح استانداردهای تهیه شده

4. ارزیابی نتایج حاصل از بکارگیری استانداردهای مصوب
اخبار ارسال شده
ردیف عنوان تاریخ ارسال
1 نصب 6 دکل ارتباطی در مناطق کرخه و شاوور 1393/08/03 14:58:39
2 نصب تجهیزات مخابراتی در ایستگاه های مناطق کرخه و شاوور 1393/08/03 15:00:00
3 تولید و اجرایی شدن نرم افزار امور کارکنان 1393/08/03 15:04:26
4 بروزرسانی آنتی ویروس 1393/12/02 15:41:55