شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
معاونت مالی و پشتیبانی

امور پشتیبانی:

این امور در راستای پشتیبانی از واحد های مختلف شرکت وظیفه تامین نیروی انسانی ،تجهیزات اداری ، فنی و ملزومات  مصرفی و سایرنیازمندی ها به منظور تحقق اهداف عالیه شرکت را بعهده دارد. وظیفه این امور بقدری حائز اهمیت است که در صورت عدم انجام به موقع ماموریت های محوله به این امورعملیات شرکت با رکود و یا توقف مواجه خواهد شد. واحدهای مختلف این امور بشرح زیر می باشد:

1. اداره تدارکات و انبار

2. اداره خدمات عمومی

3. اداره کارکنان و رفاه

 

1. اداره تدارکات و انبار از سه واحد بشرح زیر تشکیل می شود:

 

1-1 تدارکات: خرید و تامین به موقع نیازمندی های شرکت بعهده این اداره است.خرید اموال ، ابزار آلات ،ملزومات اداری و فنی مورد نیاز شرکت برخی از خرید های این اداره می باشد.

 

1-2 انبار: کلیه کالا ، اموال و ملزومات خریداری شده توسط واحد تدارکات به انبار شرکت تحویل داده می شود و واحدهای شرکت بنا به نیاز با صدور درخواست کالا اقلام مورد نیاز خود را از انبار درخواست و دریافت می نمایند.

 

 

1-3 جمعداری اموال: به کالاهای با دوام مانند رایانه،میز اداری ، اموال اطلاق می گردد.اموال بعد از خرید،توسط انبار به جمعدار امال تحویل داده می شود.جمعدار اموال پس از ثبت اموال خریداری شده در دفاتر مربوطه و کد گذاری به واحد های درخواست کننده تحویل می دهد.

 

2. اداره خدمات عمومی از سه واحد بشرح زیر تشکیل می شود:

 

2-1 خدمات: انجام امور آبدارخانه ای مانند تهیه و توزیع غذا و چای کارکنان شرکت و امورتنظیفات، فضای سبز، پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و تهیه بلیط برای کارکنان از وظایف این واحد می باشد.

 

2-2 دبیرخانه: این واحد وظیفه تحویل نامه های وارده  به شرکت از سازمان آب و برق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور توزیع بین واحدهای شرکت و تهیه و ارسال پاسخ  لازم به نامه های مذکور را بعهده دارد. کلیه نامه های صادره از شرکت  در این واحد تایپ و پس از ثبت و شماره گذاری به سازمان های مختلف ارسال می گردد.

 

2-3 حمل و نقل: وظیفه تامین، کنترل و نظارت بر کارکرد خودروهای استیجاری و شرکتی و بیمه  و تعمیر ماشین آلات سبک و سنگین شرکت بعهده این واحد می باشد.

 

3. اداره کارکنان و رفاه:

3-1 انجام مراحل استخدام

3-1-1 دریافت مجوز استخدام از رئیس مجمع

3-1-2 معرفی فرد به بهداشت، نیروی انتظامی ، هسته گزینش و حراست شرکت

3-2          ارزشیابی مشاغل (منطبق کردن مدرک تحصیلی با چارت تشکیلاتی و شرایط احراز)

3-3          تعیین حقوق و مزایا طبق طرح

3-4          ارزیابی عملکرد کارکنان طبق فرم های ارزشیابی

3-5          برقراری حکم ترفیعات کارکنان

3-6          صدور احکام انفصال از خدمت

3-7          گزارشات حضور و غیاب و ارسال به امور مالی جهت کارکرد ماهانه

3-8         معرفی کارکنان وخانواده های آنها به بیمه ایران و معرفی کارکنان به بیمارستان و مراکز درمانی

 

امورمالي متشكل از واحدهاي اجرائي و وظايف زير است:

اداره حسابداري
رسيدگي اوليه اسنادخريد واسناد تسويه ورسيدگي مجدداسناد پس از ثبت سيستم مكانيزه
تهيه گزارشات مورد لزوم
پاسخگوئي به مراجعه كنندگان
بررسي حسابها بعد از ثبت و انجام اصلاحات مور نياز
بستن حسابهاي مالي در پايان سال
تهيه صورتهاي مالي عملكرد سالانه
نظارت بر عملكرد كاركنان حسابداري
پاسخگوئي به حسابرسان وبازرس قانوني

دفترداري
صدور وثبت و تهيه اسنادوتهيه گزارشات وتراز آزمايشي
ثبت دفاتر قانوني
تهيه صورت مغايرت بانكي
پيگيري حسابهاي في مابين وتطبيق با طرفهاي حساب خصوصا شركتهاي گروه
پاسخگوئي به حسابرسان وبازرس قانوني باتوجه محدوده وظايف

خزانه داري
پيگيري صورت وضعيتهاي درآمدي تائيد شده تا وصول نقدينگي
نقل وانتقال چكهاي دريافتي از كارفرما(سازمان آب وبرق) وواريزبه حساب شركت
صدور سند پرداخت وچك
صدوراسناددريافت واسناد واريزي
كنترل و نگهداري ضمانتنامه ها ،اسنادواوراق بهادار وصدوراسناد انتظامي
تحويل چكهاي صادره به ذينفعان(كاركنان،پيمانكاران،خودروها،بانكها،بيمه، دارائي )در قبال اخذ رسيد
تهيه گزارشات وچك ليستهاي مورد لزوم
پاسخگوئي به حسابرسان وبازرس قانوني باتوجه محدوده وظايف

حقوق ودستمزد
بررسي وكنترل ليست كاركرد ماهيانه كاركنان دريافتي از اداره كاركنان
ثبت كاركردكاركنان وكنترل حقوق ودستمزد ماهيانه
رسيدگي به اجرائيات (وامها، درخواستهاي كاركنان، ودستورات مقطعي و...) وانجام محاسبات مربوطه
بررسي وثبت تغييرات مربوط به احكام كارگزيني كاركنان در سيستم مكانيزه
چاپ وآماده سازي فيشهاي حقوق وتحويل آنها به نمايندگان نواحي
استخراج وكنترل وارسال ليستهاوديسكت حقوق ودستمزد جهت بانك ،ادارات بيمه تامين اجتماعي وايران،دارائي
صدور سند حقوق ودستمزد وارسال به حسابداري مالي
هماهنگي لازم با خزانه داري جهت پرداخت اقساط به مراجع ذيربط
هماهنگي هاي لازم با پشتيبان سيستم حقوق ودستمزد به منظور اصلاحات سيستمي
پاسخگوئي به حسابرسان وبازرس قانوني باتوجه محدوده وظايف
محاسبه ذخيره سنوات پرسنل
پاسخگوئي به ارباب رجوع درخصوص مسائل حقوق ودستمزد

مميزي قراردادها
مميزي قراردادها وصورت وضعيت پيمانكاران وتشكيل پرونده مربوطه
تهيه وارسال پيام جهت رفع اشكال قراردادها وصورت وضعيتها
صدور وثبت اسناد پيمانها
تهيه گزارشات عملكرد پيمانكاران جهت ومراجع قانوني(ادارات دارائي وبيمه و...)
شركت در كميسيون تحويل موقت وقطعي پيمانها
پاسخگوئي به پيمانكاران در خصوص موارد وابهامات مالي في مابين باشركت
پاسخگوئي به حسابرسان وبازرس قانوني باتوجه محدوده وظايف


مميزي جاري
مميزي اسناد ومدارك هزينه جاري(تنخواه ها، قبوض آب وبرق وتلفن و...،خريدهاي نقدي وتعهدي وتسويه حسابها)
تهيه وارسال پيام جهت رفع اشكال اسناد مميزي شده
صدور پيش سند اسنادمميزي شده جاري
تهيه گزارشات مربوط  به هزينه هاي جاري و خريد ومعاملات سه ماهه جهت اداره دارائي ودفتر مجامع
پيگيري تسويه حساب با كارپردارزان وتنخواه داران
پاسخگوئي به حسابرسان وبازرس قانوني باتوجه محدوده وظايف


no News