شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
تماس با ما


آدرس : اهواز . گلستان . بلوار فروردین . جنب پارک شقایق

کد پستی : 38753 - 61369

تلفن : 06133741409 - 06133741410

دورنگار : 06133741040

کد پستی:

61438-13956-156

روابط عمومی : 06133741042

آدرس ایمیل: 

Info@kashco.ir


no News