شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
نحوه دریافت آب بها

نحوه دریافت آب بها

تذکر : ارائه الگوی کشت یا از طریق مراکز خدمات کشاورزی اعلام می گردد یا از سوی متقاضی

نحوه دریافت آب بهاء و انعقاد قرارداد در هر فصل بشرح ذیل می باشد:

 تسویه حساب بدهی معوقه و پرداخت 50% از آب بهاء کشت جاری


no News