شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2/97/م