شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2/97/م

1-      نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)

2-     موضوع مناقصه :« انجام  امور اداری ، فنی و خدماتی  ستاد، حوزه  های مرکزی ،کرخه جنوبی و کارون جنوبی »  

3-     مدت زمان پیمان : 12 ماه شمسی

4-     مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 35,154,520,318 ریال  

5-     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,757,730,000 ریال

6-    توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ 10/7/97 فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش های واریزی به مبلغ 000/100 ریال (بابت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران) و 000/300 ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب 214504311193467001 بانک انصار شعبه امانیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

7-     جلسه پرسش و پاسخ : 14/7/97

8-    آخرین مهلت انصراف: 16/7/97

9-     مهلت و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران و اسناد مناقصه: 21/7/97 لغایت 22/7/97

10-    جلسه بازگشایی پاکات : 25/7/97

11-   محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از  شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها

12-   محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

13-  شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

توضیحات:

§       دارا بودن گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه

§     پاکت های مهر و موم شده (الف-ب- ج) خریداران اسنادی که حائز امتیازات لازم (65) در ارزیابی کیفی پیمانکاران نشده اند به همان صورت مهر و موم شده به پیمانکاران عودت داده خواهد شد.

§       برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن 33741445 گرفت.

§       پایگاه اینترنتی شرکت WWW.KASHCO.IR  :

 

                                                                                                                                                                                           اداره قراردادها      

                                                                                                     شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور