شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
آبرساني به رودخانه بهمنشير و اراضي كشاورزي آبادان و خرمشهر از سر گرفته شد

پيرو بررسي هاي انجام شده و اخذ نمونه هاي متعدد از آب رودخانه كارون و انجام آزمايش متعدد بر روي آنها جهت حصول اطمينان از رفع آلودگي آب رودخانه به طور كامل ، با هماهنگي معاونت محترم حفاظت و بهره برداري از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان و به دستور مدير عامل شركت بهره برداري كرخه و شاوور ايستگاه پمپاژ مارد از ساعت ٢٠ مورخ ٩٦/١١/١٢ مجددا در مدار قرار گرفت و روند آبرساني به رودخانه بهمنشير و اراضي كشاورزي آبادان و خرمشهر از سر گرفته شد .

 

در اين راستا مديرعامل محترم شركت مراتب تشكر و قدرداني خود را از اعضاي محترم كميته بحران شركت، همكاران حوزه بهره برداري كارون جنوبي و كليه مسئولين محلي كه در طول اين مدت پيگير روند بررسي رفع بحران آلودگي بودند و با اقدام به موقع مانع از آلوده شدن رودخانه بهمنشير به عنوان مخزن آب شيرين منطقه گرديدند اعلام نمودند.

تصویر : عمليات نمونه برداري از آب مجراي ورودي كانال مارد و رودخانه كارون و بهمنشير