شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
نصب 6 دکل ارتباطی در مناطق کرخه و شاوور

   <!--[endif]-->نصب 6 دکل ارتباطی در مناطق کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، جهت ارتباط با ایستگاه های مناطق عملیاتی کرخه و شاوور 6 دکل مخابراتی در مناطق معرض ، پمپاژ3 ، زمزم 2، سد تنظیمی شاوور، خیر آباد، پمپاژ کوثر نصب گردید.