شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
برگزاري سمينار کاربرد و آموزش Google Earth در مديريت اجزاي فني شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور

سمينارکاربرد و آموزش Google Earth در مديريت اجزاي فني شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، با حضور   مديران شبکه‌ها و جمعي‌ازکارشناسان شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور، توسط مهندس "عبدالامير آل کثير" کارشناس گروه GIS  شرکت در سالن کنفرانس مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور،  مهندس "عبدالامير آل کثير" ابتدا به معرفي اجزاي فني شبکه هاي آبياري تحت پوشش اين شرکت شامل کانالها، زهکشها، سازه هاي فني، سدها و بندها، رودخانه ها، محدوده شبکه ها، انهار سنتي، ايستگاههاي پمپاژ، ايستگاههاي سنجش آب، مرز شهرستانها، موقعيت شهرها و روستاها و مراکز جمعيتي را که در يک فايل يکپارچه و طبقه بندي شده گردآوري و براي استفاده در محيط سامانه Google Earth تنظيم گرديده، پرداخت و نحوه حرکت و پيمايش در آن، نحوه درج و ترسيم عوارض، نحوه ذخيره سازي ترسيمات، انجام تنظيمات ضروري محيط نرم افزار ، نحوه ترسيم و نمايش مقاطع طولي و عرضي و نحوه استفاده از فايلهاي  CAD، GIS در تهيه اين فايل و نيز ارتباط مستقيم با GPS را تشريح نمود. در پايان سمينار، ايشان ضمن پاسخگويي به پرسشهاي حاضرين، ايجاد پوشه در شبکه داخلي شرکت که حاوي فايل kmz و برنامه هاي کاربردي مرتبط با اين فايل و يک جلد کتابچه راهنماست را اعلام نمود و از همکاران تقاضا نمود که اطلاعات موجود در فايل kmz شرکت را مورداستفاده قرارداده و ضمن کنترل اطلاعات موجود پيشنهادات خودرا براي توسعه و تکميل آن در دسترس گروه GIS قرار دهند تا در نسخه هاي بعدي فايل مذکور اعمال گردد. 

لازم به ذکر است که در ابتداي سمينار، مهندس "عادل سواري"، رئيس گروه مساحي شرکت،  توضيحاتي در خصوص تاريخچه ي استفاده از تصاوير ماهواره اي و نحوه شکل گيري نرم افزار Google Earth و اهميت استفاده از آن را ارائه نمود.