شرکت بهره برداری از

حضور مدیرعامل و پرسنل شرکت کرخه و شاوور در مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد نور سازمان آب و برق خوزستان

حضور مدیرعامل و پرسنل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد نور سازمان آب و برق خوزستان ( به روایت تصویر )