شرکت بهره برداری از

حضور مدیر عامل و مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت کرخه و شاوور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (حفاظت فیزیکی ) تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شیکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی”  مدیرعامل شرکت به همراه “فرزاد رفیعی” مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت و نیز تعدادی از مدیران عامل و مدیران حراست سایر شرکت های وابسته در هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی (حفاظت فیزیکی ) در تهران شرکت نمودند .