شرکت بهره برداری از

گزارش تصویری فعالیت ۳ ماهه شرکت آبیاری کرخه و شاوور در پیشگیری از سیلاب های اخیر