شرکت بهره برداری از

ارزیابی شرکت آبیاری کرخه و شاوور بر اساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از ارزیابی شرکت بر اساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، ” مسعود صادقی” با اعلام خبر فوق اظهار داشت: تیم ارزیابی ۳ نفره منتخب انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران طی یک روز به ارزیابی توانمندی‌ها و عملکرد فناورانه و نوآورانه شرکت بر اساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری پرداخت.

صادقی ادامه داد: وجود بیش از ۱۸۰هزار هکتار اراضی کشاورزی تحت پوشش، تأثیرات امنیتی، سیاسی و اجتماعی عملکرد شرکت در پهنه جنوب‌غرب کشور، بحران آب و ارتباط مستقیم آن با فعالیت‌های اصلی شرکت، وجود رشته‌های علمی متعدد در ارتباط با فعالیتهای شرکت و نیز وجود منابع دانشی گوناگون از جمله دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مشتریان و کارشناسان ، اهمیت و جایگاه فناوری و نوآوری و لزوم مدیریت آن را دوچندان کرده است.

گفتنی است: مدل مفهومی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، دارای دو بعد می‌باشد که در یک بعد آن فرآیندها و پیشرانه های مدیریت فناوری و نوآوری مورد توجه قرار گرفته و بعد دیگر مدل مفهومی، بر خروجی ها و عملکرد فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری تمرکز دارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به همراه شش شرکت تابعه دیگرسازمان دراین ارزیابی شرکت نمودند.