شرکت بهره برداری از

مسعود صادقی میانرودی (مدیر عامل) :

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور  با بکارگیری پشتوانه علمی پرسنل خود ، در جهت اهداف بلند سازمان آب و برق استان خوزستان و ارائه خدمت به جامعه شهید پرور استان خوزستان ، گام بر می دارد.