شرکت بهره برداری از

معاونت فنی و مهندسی

حوزه فنی و مهندسی با دارا بودن سه زیر مجموعه دفتر فنی ، گروه سنحش کشت و سنجش آب وامور نقشه برداری و GIS  در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور فعالیت می کند. بخشی از وظایف این معاونت عبارت است از :

 • برنامه ریزی و کنترل سنجش کمی و کیفی آب در سطح شبکه های تحت پوشش .
 • برنامه ریزی و کنترل سنجش کشت ( مساحی ) در سطح شبکه های تحت پوشش .
 • بررسی های فنی موارد مطروحه درون و برون سازمانی .
 • تهیه و تدوین گزارشات فنی موردی .
 • کاربرد تصاویر ماهواره ای در زمینه های مختلف شرکت .
 • استقرار سیستم GIS در زمینه های کاربردی مختلف .
 • به روز آوری اسناد فنی ( آرشیو )
 • بررسی ، کنترل و ارزیابی تحویل و تحول شبکه های جدید الاحداث .
 • طراحی و تهیه اسناد ابنیه های فنی مورد نیاز .
 • مشارکت در تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی .
گروه بررسی های فنی
 • انجام بازرسی های فنی از شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت و تهیه ی گزارشات مربوطه.
 • تهیه و تنظیم گزارشات کارشناسی با توجه به درخواست متقاضیان درون و برون سازمانی و ارائه راه کارهای فنی و اجرائی .
 • بررسی و مطالعه ی گزارشات موجود از شبکه ها و بروز رسانی گزارشات فنی شبکه های تحت پوشش .
 • بررسی نقشه های موجود از شبکه ها و بروز رسانی آنها .
 • پیگیری و اقدام در خصوص مجوزهای فنی صادر شده از معاونت محترم حفاظت و بهره برداری از منابع آب
 • تهیه ی گزارشات فنی به تقاضای مدیریت شرکت .
 • همکاری با سایر واحدهای شرکت .
 • همکاری مستمر با دفتر فنی معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
 • مطالعه ، بررسی و بروز رسانی دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از سازه های موجود در شبکه ها .
 • حضور در جلسات درون و برون سازمانی به تشخیص معاونت محترم فنی و مهندسی.
آرشیو اسناد فنی
 • ثبت و نگهداری از اسناد و مدارک فنی شبکه ها در آرشیو فنی .
 • مطالعه و بررسی اسناد و نقشه های موجود و تلاش در جهت تکمیل و رفع نواقص آرشیو .
 • اجرای طرح مکانیزاسیون آرشیو اسناد فنی با هدف دیجیتالی نمودن اسناد ، مدارک و نقشه ها .
 • پیگیری و اقدام در جهت اخذ نقشه ها و گزارشات مرتبط با شبکه های تازه تحویل .
گروه سنجش آب و زه آب
 • اندازه گیری دبی ورودی و خروجی کانالها و زهکشها .
 • تهیه و تنظیم گزارشات بیلان آب روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالیانه .
 • اندازه گیری فاکتورهای کیفی آبهای سطحی و زیر سطحی بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه .
 • اندازه گیری و قرائت تراز آبهای زیر سطحی .
 • پیگیری عملیات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری جریان .
 • همکاری مستمر با گروه اندازه گیری های جریان آب کارفرما در موارد مورد تقاضا .
آخرین خبر های حوزه فنی و مهندسی

اقدام فوری و خیر خواهانه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در جهت رفع آب گرفتگی منازل روستائیان واقع در ناحیه عمرانی TB2 چوئبده آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به نقل از معاونت فنی و مهندسی شرکت ؛ در پی تخریب و سرقت بخشی از تجهیزات شبکه آبیاری فرعی (درون مزرعه)  در ناحیه عمرانی TB2 چوئبده آبادان ، آب گرفتگی وسیع در محدوده منازل روستاییان این محل به وجود […]

اجرای عملیات لایروبی دهانه آبگیر و پاکسازی گالری‌های ایستگاه پمپاژ شهر دارخوین شادگان

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از اجرای عملیات لایروبی دهانه آبگیر و پاکسازی گالری‌های ایستگاه پمپاژ شهر دارخوین شادگان خبر داد ؛

مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور خبر داد :

بررسی فنی و نظارت بر حسن انجام کار ۳۵ مجوز فنی سازمانی توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور خبر داد :

لایروبی کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری حوزه مرکزی ، توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور

شرایط تخلیه ثقلی زهکشهای اصلی در مناطق سبهانیه و شاکریه فراهم شد .

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از فراهم شدن شرایط تخلیه ثقلی زهکشهای اصلی در مناطق سبهانیه و شاکریه خبر داد ؛