شرکت بهره برداری از

تماس با شرکت ( ستاد – دفتر مرکزی )

آدرس : اهواز . گلستان . بلوار فروردین . جنب پارک شقایق

کد پستی : ۳۸۷۵۳ – ۶۱۳۶۹

تلفن : ۰۶۱۳۳۷۴۱۴۰۹ – ۰۶۱۳۳۷۴۱۴۱۰ ( راهنمای تلفن های داخلی )

دورنگار : ۰۶۱۳۳۷۴۱۰۴۰

کد پستی:

۶۱۴۳۸-۱۳۹۵۶-۱۵۶

روابط عمومی : ۰۶۱۳۳۷۴۱۰۴۲

آدرس ایمیل:

Info@kashco.ir

تماس با شرکت ( کرخه جنوبی – حمیدیه )

آدرس : حمیدیه خیابان اصلی کانال قدیم اداره بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور – کرخه جنوبی

تلفن : ۰۶۱۳۶۷۲۲۲۰۶( راهنمای تلفن های داخلی )