شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


سمينار کاربرد تصاوير ماهواره اي در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي، با حضور مديرعامل، معاونين، مديران شبکه ها و جمعي از کارشناسان شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، توسط مهندس "حسين ملکشاهي فرد" کارشناس گروه GIS اين شرکت در سالن کنفرانس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  صنعت آب و برق خوزستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، درابتداي سمينارمهندس "عادل سواري"، رئيس گروه مساحي شرکت آبياري کرخه و شاوور توضيحاتي در خصوص تاريخچه ي استفاده ازماهواره هاي سنجش از دور و همچنين مزاياي کاربرد تصاوير ماهواره اي با توجه به اهداف شرکت هاي آبياري و زهکشي ارائه نمود.

در ادامه مهندس "حسين ملکشاهي فرد" به بيان تعاريف و فرايند سنجش از دور، تئوري امواج الکترومغناطيس، نحوه برداشت يک تصوير ماهواره اي و انواع تصاوير ماهواره اي پرداخت.

وي با ذکر نمونه هايي موردي به تشريح کاربرد تصاوير ماهواره اي در شبکه هاي آبياري و زهکشي شامل ايجاد کتابخانه طيفي الگوهاي کشت موجود، تعيين نوع گونه هاي کشاورزي کشت شده، تفکيک زمين هاي کشاورزي کشت شده از کشت نشده، اولويت بندي کانال ها و زهکش ها جهت لايروبي، تفکيک و شناسايي حوضچه هاي پرورش ماهي، تهيه و اصلاح نقشه هاي کاداستر اراضي، شناسايي تغييرات اراضي، پايش شرايط محيطي، سنجش از دور حرارتي، مطالعات تاريخي در سطح اراضي و مباحث اجتماعي، رواني پرداخت. ايشان درانتهاي ارائه خود، به معرفي و ارائه قابليت هاي استفاده از نرم افزار Agro Measure Map Pro به عنوان يک نرم افزار تحت سيستم عامل اندرويد پرداخت و يادآور شد استفاده از اين نرم افزار مي تواند کمک شاياني به کارشناسان در حين ماموريت هاي ميداني داشته باشد.

در پايان سمينار مهندس"شاهين کوه بزن" مديرعامل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، ضمن قدرداني از مهندس ملکشاهي فرد، کليه بخش هاي شرکت را به استفاده و بهره گيري از سنجش از دور و تصاوير ماهواره اي به منظور افزايش دقت، کاهش در هزينه ها و زمان جهت دستيابي به نتيجه مطلوب دعوت نمود.

همچنين ايشان به ارائه مواردي از کاربردهاي تخصصي تصاوير ماهواره اي در مديريت بهنگام جهت اخذ تصميمات دقيق و منطقي پرداخت.

 

 

 

مهندس "شاهين کوه بزن" مديرعامل شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور به عنوان دبير ناحيه جنوب خوزستان در جشنواره و کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در صنعت آب و برق منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، طي ابلاغی از سوي مهندس "محمدرضا شمسايي" مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان مهندس "شاهين کوه بزن" مديرعامل شرکت به عنوان دبيرناحيه جنوب خوزستان در جشنواره و کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در صنعت آب و برق منصوب گرديد.

متن ابلاغ به شرح ذيل مي باشد:

جناب آقاي مهندس شاهين کوه بزن  

با توجه به تخصص و تجربه جنابعالي به موجب اين ابلاغ، ازاين تاريخ به مدت يکسال به عنوان دبير ناحيه جنوب خوزستان در جشنواره و کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در صنعت آب و برق منصوب مي گرديد. اميد است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

 جلسات هماهنگي و بررسي وضعيت تامين آب کشت تابستانه95 زمين هاي زراعي تحت پوشش حوزه مرکزي(شاوور)، با حضورمدير امور و رئيس بهره برداري حوزه مرکزي، بخشدار منطقه شاوور، شوراي روستاها و نمايندگان انهارآبياري دربخشداري منطقه شاوور و اداره حوزه مرکزي شرکت برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، مدير امور بهره برداري حوزه مرکزي ، مهندس "ايرج امين پور" گفت: اين جلسات جهت هماهنگي بيشتر با کشاورزان تحت پوشش و اطلاع رساني در خصوص عقد قرارداد به منظور تامين آب فصل زراعي تابستانه95، استفاده بهينه از منابع آب و رعايت برنامه نوبت بندي آب برگزار شد.