شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


مديرحوضه مرکزي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، از پايان عمليات علف زني برم  کانال هاي شبکه آبياري واحد رضوان به مساحت پانزده هزارو500 مترمربع، خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، مهندس

 ايرج امين پور ضمن اعلام خبرفوق گفت: اين عمليات در محدوده شبکه آبياري واحد رضوان واقع در 25کيلومتري شمال اهواز به منظور جلوگيري از تخريب لاينينگ کانال هاي آبياري انجام شده است.

وي با بيان اينکه ريشه علف ها قدرت تخريب بالايي دارند، اضافه کرد انجام اين عمليات از تخريب جاده سرويس جلوگيري و باعث سهولت در تردد مي گردد.

مديرحوضه مرکزي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور اظهار داشت: اين عمليات توسط کارکنان و تجهيزات داخلي شرکت، در مدت 10 روز انجام و ميزان صرفه جويي به عمل آمده از لحاظ ريالي مبلغ70 ميليون ريال بوده است.

وي از انجام اين عمليات در ساير شبکه هاي آبياري طرح کوثر،شبکه 5000 هکتاري و انهار تلفيقي شاوور در آينده اي نزديک خبر داد.

شبکه آبياري واحد رضوان داراي کانال انتقال آب به طول 3 کيلومتر، کانال هاي درجه1و2 به طول 55 کيلومترو زهکش هاي درجه1 و2 به طول 80 کيلومتر است که وظيفه تامين آب کشاورزي حدود 7 هزار هکتار از اراضي تحت پوشش را بعهده دارد.شوراي اسلامي روستاي شيباني (غوابش) از مديرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور تقدير کرد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، شوراي اسلامي روستاي شيباني(غوابش) از توابع شهرستان دشت آزادگان به دنبال احياء و لايروبي زهکش W1-1 ، طي نامه اي از تلاش هاي مهندس شاهين کوه بزن مديرعامل شرکت، کارشناس وميراب منطقه تقدير کرد.
متن تقديرنامه به شرح ذيل مي باشد:

 

 

طي ده ماه گذشته سال جاري، 602،000 مترمکعب رسوب در طول 300 کيلومتر از نهرها، کانال ها و زهکش هاي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت پوشش شرکت برداشت شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور،مديرعامل شرکت در تشريح اقدامات انجام شده بخش عمليات لايروبي، ضمن بيان مطلب فوق گفت: لايروبي هاي انجام شده در حوزه بهره برداري کرخه جنوبي
 205،000 مترمکعب، حوزه بهره برداري مرکزي 127،000 مترمکعب و حوزه بهره برداري کارون جنوبي 270،000 مترمکعب مي باشد.            
مهندس شاهين کوه بزن اضافه کرد: عمليات انجام شده با هزينه اي بالغ بر 18 ميليارد ريال از محل اعتبارنگهداري و تعميرات جاري معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان انجام گرفته است.   
همچنين ايشان  بر ضرورت افزايش ظرفيت کانال ها و زهکشها و جلوگيري از هدررفت آب، انتقال بهينه آب به اراضي کشاورزان، تخليه زه آب کشاورزي به منظور
بهره برداري و نگهداري مناسب از شبکه هاي آبياري و زهکشي تاکيد نمود و پيش بيني کرد تا پايان سال94،  200،000 مترمکعب ديگر رسوب از کانال ها و زهکش ها ي تحت پوشش برداشت شود.
شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، داراي 3 سد انحرافي، 25 شبکه آبياري و زهکشي، 48 ايستگاه پمپاژآبياري و زهکشي، 106 کيلومترکانال انتقال آب، 620 کيلومترکانال درجه1و2، 98 کيلومترزهکش انتقال و 830 کيلومتر زهکش درجه 1و2 است که وظيفه تامين آب کشاورزي حدود 110،000 هکتاراراضي تحت پوشش را بعهده دارد.